Primátor mesta

Ing. Jozef Harabin

Je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie primátora sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového primátora. Môže byť ukončený skôr vzdaním sa funkcie, alebo ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Primátor mesta zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, podpisuje ich uznesenia, zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch mesta.

Priebeh doterajšej odbornej praxe:

  • 1988-1990 - tajomník Mestského národného výboru v Spišskej Starej Vsi
  • 1991-1996 - prednosta Obvodného úradu v Spišskej Starej Vsi
  • 1996-1998 - vedúci pracoviska Okresného úradu v Spišskej Starej Vsi
  • 1999-2003 - zástupca prednostu Okresného úradu v Kežmarku
  • 2004-2006 - riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny na ÚPSVaR v Kežmarku
  • 2006           - primátor mesta Spišská Stará Ves

Kontakt
Telefón: 052 / 418 0411
E-mail: primator@spisskastaraves.sk