Materská škola - organizačná zložka Spojenej školy

organizačná zložka: Materská škola, Štúrova 232/131, Spišská Stará Ves

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Alžbeta Boženská
Adresa: Štúrova 232/131, 061 01 Spišská Stará Ves
tel. : +421 52 482 2306 , 052/482 2306 ,
e-mail: skola.m@zoznam.sk
 
Zápis do materskej školy sa koná každý rok od 15. februára do 15. marca. Pokyny
k zápisu a presný termín je oznámený v šatniach materskej školy a na výveske, ktorá je na hospodárskej budove MŠ.
Deti sa do materskej školy prijímajú spravidla od 2 do 6 rokov, priebežne aj počas školského roka, ak je voľné miesto, na základe rozhodnutia o prijatí,
ktoré vydáva riaditeľka spojenej školy. Žiadosť si rodičia môžu vyzdvihnúť u zástupkyne riaditeľky pre MŠ. Je potrebné si ju vyzdvihnúť v danom termíne, nakoľko o prijatí dieťaťa do zariadenia  rozhoduje aj dátum odovzdania žiadosti.

1.  Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole:

 V súlade s § 28  ods. 3 až 7 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní(školský zákon) v znení neskorších predpisov  a VZN Mesta Spišská Stará Ves č. 5/2012 a 5/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v spojenej škole

a) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
    výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 9,- €.
 b)Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
    výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa vo veku od 2 do 3 rokov sumou
    30,-- €.
2. Príspevok za dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi spojenej školy
   doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
   v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, sa neuhrádza.
3. Príspevok podľa odseku 1 a 2 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 25. dňa
    kalendárneho mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac v hotovosti do pokladne
    školy.

 

4. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

5.  Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má preukázateľným spôsobom prerušenú dochádzku do materskej školy na viac
    ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby (po predložení
    lekárskeho potvrdenia) alebo z vážnych rodinných dôvodov.
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
    prerušená prevádzka materskej školy rozhodnutím zriaďovateľa alebo z iných
    závažných dôvodov. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
    príspevku.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1. Školské jedálne poskytujú stravovanie deťom a žiakom za úhradu vo výške nákladov
    na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov podľa 1. finančného pásma
    nasledovne:
a) školská jedáleň pri MŠ, stravníci od 2 – 6 rokov: úhrada 1,05 € (desiata, obed,
    olovrant)
b) Školské jedálne poskytujú stravovanie zamestnancom spojenej školy. So súhlasom
     zriaďovateľa a príslušného útvaru regionálneho úradu verejného zdravotníctva
     poskytujú stravovanie aj iným fyzickým osobám. Uvedení stravníci prispievajú na
     plnú úhradu prevádzkových nákladov sumou 1,38 €, na plnú úhradu na nákup potravín
     sumou 1,05 €, úhrada celkom 2,43 €.

 3. Prevádzková réžia na žiaka a na hlavné jedlo predstavuje 0,05 € na deň. 

 4. Príspevok podľa odseku 1, 2 a 3 sa uhradí do 25. dňa kalendárneho mesiaca na
    nasledujúci kalendárny mesiac v hotovosti do pokladne príslušnej školskej jedálne.

 Príspevok ZRPŠ v šk. roku 2013/2014 - schválený rodičmi – 10 € (na dieťa )

 Poradenské služby poskytujú rodičom učiteľky.

 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania materskej školy:

Ø  Rozvíjať  u deti návyky súvisiace so zdravým spôsobom života, chápať zdravie ako prvoradé ľudské právo,
Ø  Zabezpečiť zdravý fyzicky a psychický rozvoj v spolupráci s rodičovskou verejnosťou i ostatnými činiteľmi,
Ø   Rozvíjať u deti pozitívny vzťah k prírodnému i životnému prostrediu, rozvíjať environmentálne cítenie, ochranárske postoje a zručnosti,
Ø  Utvárať a rozvíjať národne povedomie deti prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
Ø  Rešpektovať individualitu dieťaťa, jeho práva a potreby a uľahčiť mu vstup do ZŠ.