Vypaľovanie trávy - TO NIKDY NEROB!

13. marec 2017


 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov hovorí jasnou rečou - vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané. Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona právnickým osobám pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní až do výšky 100 €.

 

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa podľa § 8 zákona č. 314/2001    Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:

-          vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

-          zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru

-          spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:

-       fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

-       vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

-       zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

 

 

Napriek tomu sa každý rok nájdu „snaživci”, ktorí zákon vedome, či nevedome porušujú. Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri "riadenom vypaľovaní" a tiež úmyselným podpaľačstvom.

 

„Vypaľovanie trávy je naozaj každoročným problémom. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň – ľudský život a to najmä z radov dôchodcov. Je to napríklad ľudská pohodlnosť - ľudia sa o svoj majetok celý rok nestarajú a na jar starú suchú trávu, či drobné krovie bez vlastnej veľkej námahy zlikvidujú. Problémom je aj nedostatočné právne vedomie, teda neznalosť platných právnych predpisov, ktoré túto činnosť zakazujú.”