Zasadanie VI. Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS) Tatry – Pieniny LAG

26. január 2018

Zasadanie VI. Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS) Tatry – Pieniny LAG sa uskutočnilo 15. januára 2018 v kongresovej miestnosti Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi. V čase konania Valného zhromaždenia MAS Tatry – Pieniny LAG mala 65 členov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastnilo 42 členov t.j. 65% členskej základne. Okrem schválenia ročných správ o činnosti, hospodárení a revíznej komisie bola hlavným bodom programu voľba výkonných a kontrolných orgánov. 

V súlade s platnými stanovami článok VII. ods. 12 písm. c., VZ volilo členov Výkonného výboru (ďalej len VV), Revíznej komisie (ďalej len RK) a štatutárný orgán – Predseda MAS samostatne pre každý orgán.

Výsledky volieb sú nasledovné:

 1. Predseda – Ing. Ján Kurňava. Predseda je zároveň aj členom VV.
 2. Výkonný výbor : Gregoričková Kristína, Hudáček Pavol, Bartkovská Jana, Ing. Bekeš Marián, Ing. Špirka Pavol,  Drahomír Kuc.
 3. Voľba členov revíznej komisie: Ing. Bekeš Pavol, Gondek Ján, Popovič Peter

V druhej časti rokovania bol prednesený návrh plánu rozpočtu na rok 2018 a návrh plánu činnosti na rok 2018, z ktorých vyberám:

 1. Zabezpečenie finančných prostriedkov na zariadenie a chod kancelárie MAS,
 2. Príprava a vyhlasovanie výziev v rámci stratégie CLLD poskytovanie poradenstva v kancelárii MAS pre potenciálnych uchádzačov a organizovanie stretnutí pre zvyšovanie ich informovanosti.
 3. Školenia a semináre pre vlastných pracovníkov a pre uchádzačov o projekty z územia MAS.

V rámci výziev bude prerozdelená základná finančná alokácia z Európskych štrukturálnych a a investičných fondov a štátneho rozpočtu na implementáciu schválenej stratégie CLLD v celkovej maximálnej výške 1 982 409,55 € a dodatočná výkonnostná alokácia maximálne do sumy 1 784 168,59 €. Tieto prostriedky bude možné čerpať na tieto opatrenia schválenej stratégie “Od Tatier k Dunajcu:

 • Upravené verejné priestranstvá a kvalitná technická infraštruktúra (7.2)
 • Bezpečná a plynulá doprava (zlepšenie podmienok pre dopravu obyvateľov do a zo zamestnania alebo k verejným službám; súvisiaca infraštruktúra; nákup vozidiel) (5.1.2)
 • Kvalitné sociálne a komunitné služby (5.1.2)
 • Rozvinutá poľnohospodárska prvovýroba (4.1)
 • Podporené poľnohospodárske výrobky (4.2)
 • Malé rodinné farmy (6.3)
 • Vhodné podmienky pre rozvoj rôznych druhov cestovného ruchu (6.4)
 • Sprístupnené a skrášlené územie pre turistov (7.5)