Oznam o začatí stavebných prác stavby: Rekonštrukcia MK na ul. Jesenského a rekonštrukcia chodníkov a komunikačných plôch

25. apríl 2017

Mestský úrad Spišská Stará Ves vám týmto oznamuje , že dňa 25.04.2017 bolo odovzdané stavenisko na stavbu: Rekonštrukcia MK na ul Jesenského a rekonštrukcia chodníkov a komunikačných plôch.
Za mesto Spišská Stará Ves podpísal preberací protokol Ing. Jozef Harabin a za zhotoviteľa osoba zodpovedná za realizáciu stavebného diela Ing. Stanislav Bajúžik.
Stavebníkom predmetnej stavby je firma CESTY SK s.r.o. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a možné vzniknuté obmedzenia spôsobené stavebnými prácami a stavebnými mechanizmami vás prosíme o rešpektovanie obmedzení, ktoré pri stavebných prácach môžu vzniknúť. 

 

Ďakujeme za pochopenie.