OKTÓBER -mesiac úcty k starším

13. október 2017

 Keď sa povie jeseň, niekto si predstaví lesy s farebnou fantáziou, šuchotanie zlatého lístia pod nohami, zrelé šípky, plné koše jabĺk, ale niekto iný si zas predstaví dažďom rozmočenú zem. Je to len uhol pohľadu. Darmo, pre niekoho je jeseň krásna, pre iného nie. Dve pravdy – ktorá z nich je pravdivejšia?

Aj človek má svoju jeseň a aj tu platí:,   „Že je taká, akú ju vníma on sám“.       

My však október vnímame ako úctu vzdanú jeseni života. Úctu   k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úctu k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úctu k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Aktív pre občianske záležitosti pri MsÚ v spolupráci so Spojenou školou aj tento rok pripravil spoločenské stretnutie s našimi seniormi, ktoré sa konalo 12. októbra v školskej jedálni a na ktoré bolo pozvaných 170 seniorov nášho mesta vo veku nad 70 rokov. Sme veľmi radi, že každým rokom záujem o toto stretnutie zo strany seniorov stúpa. Prítomných privítala riaditeľka Spojenej školy Mgr. Anna Kromková, za samosprávne orgány sa im prihovoril Ing. Marek Výrostek – poslanec MsZ i prednosta MsÚ Ing. Ján Kurňava. Kultúrny program pripravili žiaci Spojenej školy a jej organizačná zložka ZUŠ. Veríme, že sa prítomní dobre cítili a že príjmu pozvanie aj o rok.

      

Prijatie jubilantov a nových občanov mesta

 

Aktív  pre občianske záležitosti pri MsÚ v zmysle svojich stanov sa usiluje o rozširovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, podporuje sociálno-charitatívnu činnosť so zameraním na starých a osamelých ľudí, usiluje sa o rozvoj kultúrno-spoločenského života v  meste a podporu ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku, k svojmu okoliu a napomáhajúcich upevňovaniu priateľských vzťahov medzi ľuďmi a ich vzájomnému porozumeniu.

Preto 5. 10. 2017 sme v obradnej miestnosti Domu kultúry pekným kultúrnym programom žiakov Spojenej školy a príhovorom poslanca MsZ Jozefa Graindu privítali nových občanov   a blahoželali jubilantom mesta.